Juhtiv traumatoloogia ja ortopeedia kliinik Baltimaades

+371 6714 4013

Privaatsuspoliitika

SIA „ORTO KLĪNIKA“ ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE POLIITIKATEAVE VASTUTAVA TÖÖTLEJA KOHTA JA KONTAKTINFO 

 • [1]    Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “ORTO Klīnika” (turpmāk – Klīnika), vienotās reģistrācijas Nr. 40103175305, juridiskā adrese: Bukultu iela 1a, Rīga, LV-1005
 • [2] Kontaktinfo isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes:
  • a. Kirja teel: Bukultu iela 1a, Riia, LV-1005
  • b. Telefoni teel: 67 144 013. 
  • c. E-posti teel: gdrp@orto.lv 


ÜLDTEAVE

 • [3]    Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – Datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot Datu subjekta personas datus.
 • [4] Privaatsuspoliitikat kohaldatakse privaatsuse ja isikuandmete kaitse tagamisel järgmistele kategooriatele:
  • a. füüsilised isikud – Kliiniku kliendid (patsiendid, sh potentsiaalsed, endised ja tulevased);
  • b. Kliiniku külastajad, sh need, kes jäävad videovalve vaatevälja;
  • c. Kliiniku kodulehe külastajad. 
 • [5] Privaatsuspoliitika kohaldub andmetöötlusele sõltumata sellest, millisel kujul või mis keskkonnas Klient oma isikuandmed esitab (Kliinikus, selle kodulehel, paberkujul või telefoni teel).
 • [6]    Klīnika rūpējas par Pacientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula), Personas datu apstrādes likumu, Pacientu tiesību likumu un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. 
 • [7] Kliinik oma tegevuses:
  • a. kaitseb Andmesubjekti isikuandmeid, viies ellu administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi ohutusmeetmeid sel määral, mil need on proportsioonis võimalike riskidega;
  • b. teavitab ja selgitab, millised isikuandmed on vajalikud teenuse saamiseks ja kuidas neid kasutatakse;
  • c. viib andmete edastamist kolmandatele isikutele ellu vastavalt kehtivatele õigusaktidele;
  • d. rakendab meetmeid oma töötajate regulaarseks koolitamiseks ja teavitamiseks isikuandmete kaitse küsimustes, et vähendada võimalike intsidentide esinemise tõenäosust;
  • e. rakendab sisekontrolliprotseduure, mille abil on võimalik vähendada turvaintsidentide juhtumise tõenäosust ja tagajärgi.


ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIK ALUS

 • [8] Kliinik töötleb isikuandmeid järgmisel eesmärgil:
  • a. Tervishoiuteenuste osutamine ja administreerimine:
   • i. patsiendi tuvastamine;
   • ii. patsiendi broneeringu vormistamine Kliiniku spetsialisti juurde;
   • iii. patsiendi meditsiiniliste dokumentide vormistamine õigusaktide nõuete kohaselt;
   • iv. meeldetuletuse saatmine patsientidele eesootava visiidi kohta Kliiniku spetsialisti juures;
   • v. uuringute läbiviimine;
   • vi. arstide konsultatsioonide ja meditsiiniliste manipulatsioonide läbiviimine;
   • vii. patsientide või teiste füüsiliste isikute terviseseisundi hindamine;
   • viii. arvelduste haldamine;
   • ix. deebitoridelt võlgade sissenõudmine;
   • x. patsientide pretensioonide läbivaatamine ja kvaliteedikontroll;
   • xi. patsientide lojaalsuse tõstmine, rahulolu mõõtmine;
   • xii. patsientide lepingu koostamine ja sõlmimine;
   • xiii. kodulehe ülalpidamine ja töö parandamine;
  • b. kliiniliste uuringutega seonduva teadustöö tegemine;
  • c. teabe andmine riigiasutustele ja operatiivtegevuse subjektidele õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  • d. patsientide, Kliiniku töötajate ja vara kaitse tagamine;
  • e. info sisestamine riiklikku meditsiiniinfosüsteemi (E-veselība).
 • [9] Kliinik töötleb patsientide isikuandmeid, tuginedes järgmistele õiguslikele alustele:
  • a. meditsiinilise diagnoosi panemiseks, ravi võimaldamiseks (Üldmääruse artikli 9 lõike 2 punkt h);
  • b. andmesubjekti (patsiendi) nõusolekul (Üldmääruse artikli 9 lõike 2 punkt a, Läti patsiendiõiguste seaduse artikli 10 lõige 2
  • c.    normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Klīnikai saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus vai ārējos normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības (Regulas 9.panta otrās daļas b) punkts, Pacientu tiesību likuma 10.pants);
  • d. juhul, kui töötlemine on vajalik Kliiniku õigustatud huvide teostamiseks või kaitsmiseks kohtus (Üldmääruse artikli 9 lõike 2 punkt f);
  • e. juhul, kui töötlemine on vajalik Kliiniku õigustatud huvide tagamiseks (tervishoiuteenuste osutamiseks tõhusa protsessi loomine, patsientide kohtumiste broneerimiseks ja tühistamiseks tõhusa protsessi tagamine, osutatud tervishoiuteenuste eest tasu saamine);
  • f. juhul, kui töötlemine on vajalik andmesubjektiga (patsiendiga) sõlmitud lepingu täitmiseks või meetmete rakendamiseks andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist (Üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b);
  • g. juhul, kui töötlemine on vajalik andmesubjekti (patsiendi) või teise füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks (Üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt d).


KOGUTAVA INFORMATSIOONI HULK 

 • [10] Oma põhitegevuses kogub Kliinik Andmesubjektilt eelkõige põhiteavet, mis on vajalik asjaomase isiku ühemõtteliseks tuvastamiseks raviteenuste osutamiseks ja suhtlemiseks:
  • a. Eesnimi 
  • b. Perekonnanimi 
  • c. Isikukood (identifikatsiooni number) 
  • d. Aadress: 
  • e. Telefoninumber ja/või e-posti aadress 
 • [11] Teenuste osutamise käigus võib Kliinik saada Andmesubjektilt ja teistelt kolmandatelt isikutelt täiendavat teavet, mis hõlmab eelkõige, kuid mitte ainult, saatekirja andmeid, teavet varasemate raviepisoodide kohta ning konkreetse raviepisoodi raames kogutud teavet. 
 • [12] Konkreetne infohulk sõltub vastavast osutatavast teenusest ning kohaldatavatest õigusaktidest, mis reguleerivad teenuse osutamise tingimusi. 
 • [13] Kliinik on teadlik, et oma teenuste osutamisel töötleb ta terviseandmeid, mida peetakse Üldmääruse kontekstis isikuandmete eriliigiks. 


ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA KAITSE 

 • [14] Kliinik töötleb Patsiendi andmeid nüüdisaegseid tehnoloogiaid kasutades, võttes arvesse esinevaid privaatsusriske ning kliiniku käsutuses olevaid organisatoorseid, rahalisi ja tehnilisi ressursse.
 • [15] Kliinik arendab ja ajakohastab pidevalt enda käsutuses olevaid tehnilisi lahendusi, võttes arvesse valdkonna aktuaalseid suundumusi ja selle pakutavaid võimalusi, lähtudes teadvustatud riskidest. 


ANDMETE KASUTAMISE JA AVALDAMISE TINGIMUSED

 • [16] Kliiniku käsutuses olevaid ja teenuste osutamise käigus kogutud andmeid kasutatakse:
  • a. Kliiniku tegevuse tagamiseks ja vaid sel määral, kui see on vajalik võimalikult kvaliteetse teenuse osutamiseks; 
  • b. koostöö tegemiseks kolmandate isikutega patsiendi raviprotsessi elluviimiseks. 
 • [17] Kolmandate isikutega koostööd tehes teeb Kliinik vajaminevate andmete hankimise ja edastamise toiminguid üksnes kooskõlas õigusaktidega, mis reguleerivad Kliiniku võimalusi rakendada isikuandmete vahetamise meetmeid 
 • [18] Kliinik rakendab oma igapäevatöös meetmeid, et minimeerida oma töötajate isikuandmete töötlemist, tagades, et töötajatel on juurdepääs ainult nendele patsiendi andmetele, mida nad vajavad oma töökohuste täitmiseks. 
 • [19] Kliinik tagab, et tema valduses olevaid isikuandmeid avaldatakse ainult Andmesubjektile. Andmeid avaldatakse kolmandatele isikutele, sh Andmesubjektiga seotud isikutele, ainult juhul, kui on saadud Andmesubjekti kirjalik nõusolek või kui selline andmete avaldamine on lubatud. 
 • [20] Kliinik ei edasta andmeid, kui ta ei suuda tuvastada Andmesubjekti isikut või kahtlustab, et Andmesubjekti väidetav identiteet ei vasta tema tegelikule identiteedile. 
 • [21] Juhul, kui andmete edastamine toimub e-posti teel, tagab Kliinik, et selline tegevus toimub alles pärast Andmesubjekti nõusoleku saamist.
 • [22] Andmete edastamisel e-posti või muude veebipõhiste andmevahetuslahenduste, sh infosüsteemide iseteenindusplatvormide kaudu, rakendab Kliinik meetmeid asjaomaste andmete kaitsmiseks, kasutades andmetele juurdepääsu kaitse või krüpteerimise meetodeid. 
 • [23] Kliinik edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele, tagades, et vastavad kolmandad isikud säilitavad isikuandmete konfidentsiaalsuse ja tagavad neile asjakohase kaitse.
 • [24] Kliinikul on õigus edastada isikuandmeid Kliiniku teenusepakkujatele, kes toetavad Kliinikut tema ülesannete täitmisel. Sel juhul järgitakse andmete minimeerimise põhimõtet. 
 • [25] Punktis [24] osutatud juhul loetakse Kliiniku teenusepakkujad, kes saavad ja töötlevad isikuandmeid, Üldmääruse tähenduses isikuandmete töötlejateks ja nendega sõlmitakse kirjalik leping, milles sätestatakse, et Kliinik nõuab andmete vastuvõtjatelt kohustust kasutada saadud teavet ainult nendel eesmärkidel, milleks andmed edastati, tehes seda kooskõlas kehtivate andmetöötlust ja andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.
 • [26] Kliinik edastab andmeid kolmandatesse riikidesse (väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse) ainult juhul, kui on saadud Andmesubjekti kirjalik nõusolek.


ISIKUANDMETE SÄILITAMISE AEG

 • [27] Kliinik säilitab ja töötleb Klientide isikuandmeid seni, kuni on täidetud vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest:
  • a. kuni Kliiniku ja Kliendi vahel sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni või niikaua, kui Kliendile osutatakse tervishoiuteenust;
  • b. niikaua, kui kliinik on vastavalt õigusaktidele kohustatud asjaomaseid andmeid säilitama;
  • c. kuni kliendi palve/taotlus on täielikult läbi vaadatud ja/või täidetud; 
  • d. niikaua, kui kliendi nõusolek isikuandmete töötlemiseks kehtib, välja arvatud juhul, kui töötlemiseks on mõni muu seaduslik alus;
  • e. Videovalve abil kogutud isikuandmeid (videosalvestusi) säilitatakse mitte kauem kui 30 päeva alates nende filmimise kuupäevast.
 • [28] Olukorra tekkimisel, mis muudab Kliendi andmete säilitamise ebavajalikuks, Kliendi isikuandmed kustutatakse. 


JUURDEPÄÄS ISIKUANDMETELE JA KLIENDI MUUD ÕIGUSED

 • [29] Kliinik tagab patsiendi õiguse saada õigusaktides määratletud teavet, mis on seotud tema andmete töötlemisega. 
 • [30] Vastavalt õigusaktidele on Kliendil õigus nõuda Kliinikult juurdepääsu oma isikuandmetele ja nõuda, et Kliinik täiendaks, parandaks või kustutaks neid või piiraks Kliendiga seotud isikuandmete töötlemist. Ühtlasi on Kliendil õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele ja õigus andmete ülekantavusele. Need õigused on teostatavad niikaua, kuni andmetöötlus ei sõltu Kliiniku kohustustest, mis tulenevad kehtivatest õigusaktidest.
 • [31] Klient võib oma õiguste kasutamiseks esitada taotluse järgmisel viisil:
  • a. kirjalikult Kliinikus kohapeal, isikut tõendava dokumendi esitamisel;
  • b. e-posti teel, lisades kirjale digiallkirja ja saates selle aadressile  office@orto.lv
  • c. saates Kliinikule kirja posti teel.
 • [32] Saades Kliendi taotluse oma õiguste kasutamiseks, kontrollib Kliinik kliendi isikut, hindab taotlust ja täidab selle vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
 • [33] Kliinik vastab kliendile nii kiiresti kui võimalik, võttes arvesse Kliendi soovitud vastuse saamise viisi.
 • [34] Kui vastus saadetakse posti teel, adresseeritakse see Andmesubjektile (isikule, kelle isikuandmeid taotletakse) tähitud kirjaga. Kui vastus saadetakse elektrooniliselt, allkirjastatakse see digiallkirjaga (kui taotlus on samuti saadetud digiallkirjastatult
 • [35]    Klīnika nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.
 • [36] Kliendil on õigus saada tasuta üks koopia enda isikuandmetest, mida Kliinik töötleb.
 • [37] Käesoleva dokumendi punktis [36] osutatud teabe saamist ja/või kasutamist võidakse piirata, et vältida ebasoodsat mõju teiste isikute (sealhulgas Kliiniku töötajate) õigustele ja vabadustele.
 • [38] Kliinik kohustub tagama isikuandmete täpsuse ja loodab, et Kliendid, tarnijad ja muud kolmandad isikud, kes Isikuandmeid edastavad, tagavad edastatud isikuandmete terviklikkuse ja õigsuse.


KLIENDI NÕUSOLEK ANDMETE TÖÖTLEMISEKS JA ÕIGUS SEE TAGASI VÕTTA

 • [39] Klient annab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, mille seaduslik alus on nõusolek, kirjalikult isiklikult kliinikus, posti teel paberkandjal või e-kirja teel digiallkirjaga allkirjastatult.
 • [40] Kliendil on õigus andmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta samal viisil, mil see anti. Sel juhul edasist töötlemist varasemalt konkreetsel eesmärgil antud nõusoleku alusel edasi ei toimu.
 • [41] Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemist, mis toimus ajal, mil Kliendi nõusolek kehtis.
 • [42] Nõusoleku tagasivõtmisel ei tohi katkeda selline andmete töötlemine, mis toimub muudel õiguslikel alustel (näiteks õigusaktide või Kliiniku ja Kliendi vahel sõlmitud lepingu alusel).


VEEBISAIDI KÜLASTUSED JA KÜPSISTE TÖÖTLEMINE

 • [43] Kliiniku kodulehel võidakse kasutada küpsiseid.
 • [44] Küpsised on failid, mida veebilehed paigutavad kasutaja arvutisse, et kasutaja ära tunda ja hõlbustada veebilehe kasutamist. Veebibrausereid saab konfigureerida nii, et need hoiatavad külastajat küpsiste kasutamise eest ja võimaldavad külastajal valida, kas ta nendega nõustub. Küpsistest keeldumine ei takista külastajal Kliiniku veebilehe kasutamist, kuid see võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.
 • [45] Kliiniku veebilehed võivad sisaldada linke kolmandate isikute veebilehtedele, millel on oma kasutustingimused ja isikuandmete kaitse reeglid, mille eest Kliinik ei vastuta.


MUUDATUSED PRIVAATSUSPOLIITIKAS

 • [46] Kliinik jätab endale õiguse teha oma Privaatsuspoliitikas muudatusi, kui muutuvad teatud asjaolud, mis mõjutavad isikuandmete töötlemise regulatsiooni. Kliinik soovitab seda jaotist aktuaalse teabe saamiseks regulaarselt külastada.
 • [47] Kliinik säilitab Privaatsuspoliitika varasemaid versioone ja need on kättesaadavad Kliiniku veebisaidil.

26.01.2023 allkirjastas SIA „ORTO Klīnika“ Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuriga (LIAA) lepingu nr SKV-TL-2023/9 toetuse saamiseks meetme "Rahvusvahelise konkurentsivõime edendamine" raames, mida kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram